ส่งผลงาน
Knowledge management - KM
การจัดการความรู้
Knowledge management - KM
ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ (การบินลากแผ่นผ้า)
แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๕
โรงพยาบาล กองบิน ๕ (final R2)
แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕
งบประมาณ กองบิน ๕
หมวดจัดหา กองบังคับการ กองบิน ๕  (e-bidding)
แผนกการเงิน กองบังคับการ กองบิน ๕ (บำเหน็จ)
แผนกส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กองบิน ๕
แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๕  (การเตรียมเอกสารเพื่อขอแต่งตั้งยศของข้าราชการทหาร)
แผนกการข่าว กองบังคับการ กองบิน ๕ (การ รปภ.คนงานก่อสร้าง)
แผนกขนส่ง กองบิน ๕ (Transport Wing 5)
แผนกช่างโยธา กองบิน ๕ (การใช่งานรถ)
แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๕  
แผนกธุรการ กองบังคับการ กองบิน ๕
แผนกยุทธการ กองบังคับการ กองบิน ๕
แผนกสวัสดิการ กองบิน ๕ (ฌาปนกิจสงเคราะห์)
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ กองเทคนิค กองบิน ๕
กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ (คู่มือการฝึก ปก)
กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved