ข่าวกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์  เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
กิจกรรมบริจาคโลหิต  เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต  เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา  เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
Big Cleaning Day  เมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ  เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved