กิจกรรมค่ายพักแรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคณะ
ที่พักเตียง 2 ชั้น
- ค่าที่พักสำหรับเด็กนักเรียน อ.1 - ม.6 หรือเทียบเท่า ราคา 80 บาท / คน / คืน    
- ค่าที่พักสำหรับนักศึกษา/ประชาชน ราคา 100 บาท / คน / คืน
- การเรียกเก็บค่าบำรุงที่พัก อาจารย์หรือผู้ควบคุมคณะนักเรียนคิดค่าบำรุงที่พักเท่ากับนักเรียน    
- การเรียกเก็บค่าบำรุงที่พัก กรณีทางโรงเรียนนำเต็นท์มากางพัก ต้องนอนในอาคารจนเต็มก่อน         
  จึงอนุญาตให้กางเต็นท์ได้ และคิดค่าบำรุง 30 บาท / คน / คืน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่)
อาคารห้องน้ำ  ห้องอาบน้ำ แบ่งเป็น ชาย 1 อาคาร และหญิง 1 อาคาร
ลานกิจกรรมในอาคาร  ลานกิจกรรมหน้าเสาธง  และสถานที่จัดเลี้ยงอาหาร
สนามทดสอบกำลังใจ
กิจกรรมกระโดดหอสูง 34 ฟุต
หลากหลายกิจกรรม เพื่อสร้างความสามาคคี และเสริมสร้างจิตใจ
ติดต่อสอบถาม โทร. 032-661140

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved