ติดต่อเข้าพื้นที่ช่วยเหลือ
สำนักงานผู้บังคับบัญชา กองบังคับการ กองบิน ๕ โทร. ๐๓๒ ๖๑๑๐๑๗, ๓๑  ต่อ ๖๐๐๑๑,๖๐๐๑๒

ติดต่อเข้าพื้นที่ช่วยเหลือกับทางกองบิน ๕
สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕ หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข โทร.๐๓๒ ๖๑๑๐๑๗, ๓๑ ต่อ ๖๐๒๐๒, ๖๐๒๑๕,  ๐๘๙ ๑๒๗๘๗๙๖ ได้ในเวลาราชการ

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved