ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
ร้อยเอกหลวงอมรศักดาวุธ
ผบ.กองบินใหญ่ที่ ๑
เม.ย.๒๔๖๕ - ก.ย.๒๔๖๘
ร.อ.สุดใจ  เชิดวุฒิ
ผบ.รร.การยิงปืน
ก.ย.๒๔๖๘ - ม.ค.๒๔๖๙
ร.อ.เทพ  หนุนภักดี
ผบ.รร.การยิงปืน
ม.ค.๒๔๖๙ - ธ.ค.๒๔๖๙
น.ต.หลวงเถกิงนภดล
ผบ.รร.การบินที่ ๒
ธ.ค.๒๔๖๙ - พ.ย.๒๔๗๖
ร.อ.หลวงปลื้มประหารหาว
ผบ.รร.การบินที่ ๒
พ.ย.๒๔๗๖ - มี.ค.๒๔๗๗
น.ต.หลวงชาญฤทธิรณ
ผบ.รร.การบินที่ ๒
มี.ค.๒๔๗๗ - เม.ย.๒๔๗๙
น.ต.ขุนเฟื่องวุฒิราญ
ผบ.กองบินน้อยที่ ๕
เม.ย.๒๔๗๙ - เม.ย.๒๔๘๐
ร.อ.ม.ร.ว.บุลณรงค์  ลดาวัลย์
ผบ.กองบินน้อยที่ ๕
เม.ย.๒๔๘๐ - ก.ค.๒๔๘๒
น.ต.หาญ  กฤษณะสมิต
ผบ.กองบินน้อยที่ ๕
ก.ค.๒๔๘๒ - ม.ค.๒๔๘๔
ร.อ.จำรัส  วีณะคุปต์
ผบ.กองบินน้อยที่ ๕
ม.ค.๒๔๘๔ - เม.ย.๒๔๘๔
น.ต.ม.ล.ประวาศ  ชุมสาย
ผบ.กองบินน้อยที่ ๕
เม.ย.๒๔๘๔ - เม.ย.๒๔๘๖
น.ต.น้อย  ศุกระจันทร์
ผบ.กองบินน้อยที่ ๕
เม.ย.๒๔๘๖ - ม.ค.๒๔๙๑
น.ท.วงศ์  พุ่มพูนผล
ผบ.กองบินน้อยที่ ๕
ม.ค.๒๔๙๑ - เม.ย.๒๔๙๑
น.ท.น้อย  ศุกระจันทร์
ผบ.กองบินน้อยที่ ๕
เม.ย.๒๔๙๑ - ธ.ค.๒๔๙๒
น.อ.จำรัส  ทัพอาภา
ผบ.กองบินน้อยที่ ๕
ธ.ค.๒๔๙๒ - พ.ย.๒๔๙๔
น.อ.วงศ์  พุ่มพูนผล
ผบ.กองบินน้อยที่ ๕
พ.ย.๒๔๙๔ - ก.ย.๒๔๙๕
น.อ.พิชิต  บุญยเสนา
ผบ.กองบินน้อยที่ ๕
ต.ค.๒๔๙๕ - ก.พ.๒๕๐๐
น.ท.ศาสตร์  วัฒนามะระ
ผบ.กองบินน้อยที่ ๕
ก.พ.๒๕๐๐ - ก.ย.๒๕๐๑
น.ท.สุรพล  ไกรฤทธิราญ
ผบ.กองบินน้อยที่ ๕
ก.ย.๒๕๐๑ - ธ.ค.๒๕๐๒
น.อ.บัณฑิต  โชติชนาภิบาล
ผบ.กองบิน ๕
ม.ค.๒๕๐๓ - ส.ค.๒๕๐๘
น.อ.วิทย์  ดิษฐวิศาล
ผบ.กองบิน ๕
ส.ค.๒๕๐๘ - มิ.ย.๒๕๐๙
น.อ.ทวนทอง  ยอดอาวุธ
ผบ.กองบิน ๕
ก.ค.๒๕๐๙ - ธ.ค.๒๕๑๔
น.อ.อรุณ  พัฒนศิริ
ผบ.กองบิน ๕
ม.ค.๒๕๑๕ - เม.ย.๒๕๑๘
น.ท.สุวิช  จันทประดิษฐ์
ผบ.กองบิน ๕
พ.ค.๒๕๑๘ - ก.ค.๒๕๑๙
น.อ.เกริกชัย  หาญสงคราม
ผบ.กองบิน ๕๓
ก.ค.๒๕๑๙ - ก.ย.๒๕๒๑
น.อ.ผดุง  พันธุ์หลังสวน
ผบ.กองบิน ๕๓
ต.ค.๒๕๒๑ - ก.ย.๒๕๒๓
น.อ.กฤษณะ  สิทธิทูล
ผบ.กองบิน ๕๓
ต.ค.๒๕๒๓ - ก.ย.๒๕๒๕
น.อ.วีระพงษ์  สิงหเสนี
ผบ.กองบิน ๕๓
ต.ค.๒๕๒๕ - ม.ค.๒๕๒๖
น.อ.สหทัย  ทิพเวส
ผบ.กองบิน ๕๓
ม.ค.๒๕๒๖ - ก.ย.๒๕๒๙
น.อ.มนู  ตรีสกุล
ผบ.กองบิน ๕๓
ต.ค.๒๕๒๙ - มี.ค.๒๕๓๑
น.อ.สันทัด  วงษ์ทิพย์
ผบ.กองบิน ๕๓
มี.ค.๒๕๓๑ - ก.ย.๒๕๓๒

น.อ.สมมิตร  ณ บางช้าง
ผบ.กองบิน ๕๓ กองพลบินที่ ๔
ต.ค.๒๕๓๒ - ก.ย.๒๕๓๔
น.อ.ประวัติ  ดิษฐแย้ม 
ผบ.กองบิน ๕๓ กองพลบินที่ ๔
ต.ค.๒๕๓๔ - ก.ย.๒๕๓๖
น.อ.ประเสริฐ  ฟักทอง
ผบ.กองบิน ๕๓ กองพลบินที่ ๔
ต.ค.๒๕๓๖ - ก.ย.๒๕๓๙
น.อ.บุญรัตน์  สุขสมบูรณ์
ผบ.บน.๕๓ พล.บ.๔ บยอ.
ต.ค.๒๕๓๙ - ก.ย.๒๕๔๑
น.อ.ระพีพัฒน์  หลาบเลิศบุญ
ผบ.บน.๕๓ พล.บ.๔ บยอ.
ต.ค.๒๕๔๑ - ก.ย.๒๕๔๕
น.อ.เลิศฤทธิ์  เศศะเทศานนท์
ผบ.บน.๕๓ พล.บ.๔ บยอ.
ต.ค.๒๕๔๕ - ต.ค.๒๕๔๘
น.อ.เชิดพงศ์  เอี่ยมสมุทร
ผบ.บน.๕๓ พล.บ.๔ บยอ.
ต.ค.๒๕๔๘ - เม.ย.๒๕๕๐
น.อ.ธนบดี  อุตะมะ
ผบ.บน.๕ พล.บ.๔ บยอ.
เม.ย.๒๕๕๐ - เม.ย.๒๕๕๑
น.อ.อาจณรงค์  ตันสุวรรณรัตน์
ผบ.บน.๕
เม.ย.๒๕๕๑ - ต.ค.๒๕๕๔
น.อ.ตากเพชร  พินพันธุ์
ผบ.บน.๕
ต.ค.๒๕๕๔ - ต.ค.๒๕๕๖
น.อ.พิทูร  เจริญยิ่ง
ผบ.บน.๕
ต.ค.๒๕๕๖ - ต.ค.๒๕๕๘
น.อ.สรวิชญ์  สุรกุล
ผบ.บน.๕
ต.ค.๒๕๕๘ - ต.ค.๒๕๖๐
น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร
ผบ.บน.๕
ต.ค.๒๕๖๐ - ต.ค.๒๕๖๒
น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์
ผบ.บน.๕
ต.ค.๒๕๖๒ - ปัจจุบัน
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved