ประวัติความเป็นมา
วีรชนห้าวหาญทะยานสู้         
ทั้งที่รู้กำลังน้อยไม่ถอยหนี  
ยอมพลีชีพเพื่อปกป้องต้านไพรี
สมควรที่ชูเชิดเทิดเกียรติคุณ

          กองบิน หรือกองบินน้อยที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๕ โดยมีบุพการี ของหน่วย ท่าน คือร้อยเอกหลวงอมร ศักดาวุธ และ ร้อยโทกาพย์ ทัตตานนท์ โดยมีชื่อในยุคก่อตั้งว่า กองบินใหญ่ที่ และได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดต่อมากองทัพอากาศได้พัฒนาและปรับโครงสร้างของกองทัพ กองบินใหญ่ที่ จึงได้ปรับและวิวัฒนาการเปลี่ยนชื่อต่อมาโดยลำดับ เป็นโรงเรียนการยิงปืน โรงเรียนการบินที่ กองบินน้อยที่ กองบิน ๕๓ และในปี ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น กองบิน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนในอดีต ที่สร้างเกียรติประวัติการสู้รบของหน่วยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ วีรกรรมการสู้รบ วันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่   โดยปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ เป็นผู้บังคับการกองบิน   คนที่ ๔๕ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ตุลาคม ..๒๕๖๒

ได้มีการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศใหม่  เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๖  โดยเรียกว่า อัตรา ทอ.๐๖ ซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
กองบินน้อยที่ ๑ ดอนเมือง เปลี่ยนชื่อเป็น กองบิน ๑
กองบินน้อยที่ ๒ โคกกระเทียม เปลี่ยนชื่อเป็น กองบิน ๒
กองบินน้อยที่ ๓ โคราช เปลี่ยนชื่อเป็น กองบิน ๓ กองบินน้อยที่ ๔ ตาคลี เปลี่ยนชื่อเป็น กองบิน ๔
กองบินน้อยที่ ๖ ดอนเมือง เปลี่ยนชื่อเป็น กองบิน ๖
กองบินน้อยที่ ๗ สัตหีบ เปลี่ยนชื่อเป็น กองบิน ๗
ส่วนกองบินน้อยที่ ๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปลี่ยนชื่อเป็น กองบิน ๕

พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น กองบิน ๕๓
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น กองบิน ๕๓ กองพลบินที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น กองบิน ๕๓ กองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น กองบิน ๕๓ กองพลบินที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น กองบิน ๕๓ กองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น กองบิน ๕ กองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น กองบิน ๕ ในปัจจุบัน และสำหรับสาเหตุที่เปลี่ยนจากกองบิน ๕๓ กลับมาเป็น กองบิน ๕ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติอันกล้าหาญของเหล่าวีรชนในเหตุการณ์สงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved