ผู้บังคับบัญชากองบิน ๕
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์
ผู้บังคับการกองบิน
นาวาอากาศเอก เสกสรร สายเพ็ชร์
รองผู้บังคับการกองบิน
นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์
รองผู้บังคับการกองบิน
นาวาอากาศเอก กิจจาพจน์ สุกเพชร
เสนาธิการกองบิน
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved