"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
"กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้ สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้
ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคมนาคมปกติ"
(
จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ)
          กองบิน หรือกองบินน้อยที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๕ โดยมีบุพการี ของหน่วย ท่าน คือร้อยเอกหลวงอมร ศักดาวุธ และ ร้อยโทกาพย์ ทัตตานนท์ โดยมีชื่อในยุคก่อตั้งว่า กองบินใหญ่ที่ และได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดต่อมากองทัพอากาศได้พัฒนาและปรับโครงสร้างของกองทัพ กองบินใหญ่ที่ จึงได้ปรับและวิวัฒนาการเปลี่ยนชื่อต่อมาโดยลำดับ เป็นโรงเรียนการยิงปืน โรงเรียนการบินที่ กองบินน้อยที่ กองบิน ๕๓ และในปี ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น กองบิน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนในอดีต ที่สร้างเกียรติประวัติการสู้รบของหน่วยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ วีรกรรมการสู้รบ วันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่   โดยปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ เป็นผู้บังคับการกองบิน   คนที่ ๔๕ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ตุลาคม ..๒๕๖๒
วิสัยทัศน์
เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศ ที่สามารถตอบสนองทุกภารกิจ

ภารกิจ

(
อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ ..๒๕๕๒)
มีหน้าที่เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

คำขวัญผู้บังคับการกองบิน ๕ เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกภารกิจ  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน
ข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันกองทัพไทย
เมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์
เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
ข่าวกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
จิตอาสาทำความสะอาดพัฒนาเรือนจำ
เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓
ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชายหาดบ่อนอก
เมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง
เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
กองบิน ๕ ช่วยเหลือประชาชน
ช่วยเหลือชมรมประมงได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรง
เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สนับสนุนช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ทุ่งหญ้าและไร่สับปะรด
เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ข่าวกิจกรรมกองบิน ๕
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๕
เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ตรวจสอบและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง
เมื่อ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ประชุมใหญ่สามัญกองทุนหมู่บ้าน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สายวิทยาการช่างอากาศ ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ
เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มอบรางวัลนิรภัยดีเด่น กองบิน ๕
ประเภทหน่วยงาน และประเภทบุคคล  ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กำลังพลกองบิน ๕ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
Wing5 Channel
สดุดีจอมราชา : กองบิน 5 กองทัพอากาศ
NEW
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "แรงบันดาลใจ" : กองบิน 5 กองทัพอากาศ
NEW
แสง สี เสียง ย้อนสงคราม : ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก ณ กองบินน้อยที่ 5
NEW
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
IP Address
<>

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved