ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
       นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ได้นำกำลังทหารช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ขนย้ายไปยังพื้นที่สูง ณ โรงพยาบาลบางสะพาน  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved