ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
กิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดภัยจากยุงลาย
     นาวาอากาศโทหญิง ประภา ยิ่งสกุล เป็นผู้แทนกองบิน ๕ ได้นำข้าราชกาและทหารกองประจำการ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดภัยจากยุงลาย"วิ่งไล่ยุง"ชุมชนปลอดยุงลายทำได้ด้วยมือเรา ณ สะพานสราญวิถี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved