ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
มอบรางวัลนิรภัยดีเด่น กองบิน ๕
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบรางวัลนิรภัยดีเด่น กองบิน ๕ ประเภทหน่วยงาน ที่ปฎิบัติหน้าที่ให้การสนับสนุนงานด้านนิรภัยอย่างจริงจังและนำหลักการด้านนิรภัยมาใช้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
๑.กองพันทหารอากาศโยธิน
๒.กองร้อยทหารสารวัตร
๓.แผนกช่างโยธา

มอบรางวัลนิรภัยดีเด่น ประเภทบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓ ได้แก่
๑. นาวาอากาศโท เมธี เวทไธสง
๒.นาวาอากาศตรี ทักษิณ จิตตคาม
๓.เรืออากาศโท ยุทธภูมิ เพ็งอุดม
๔.เรืออากาศโท ยงยุทธ อุปันนา
ที่ปฎิบัติหน้าที่ให้การสนับสนุนงานด้านนิรภัยอย่างจริงจังและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนำหลักการด้านนิรภัยมาใช้ปฎิบัติงาน ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช น.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved