ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีบรรจุอัฐิวีรชนผู้กล้า สงครามโลกครั้งที่ ๒
      นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิ พลอากาศโท ศรีศักดิ์ สุจริตธรรม อดีตดำรงตำแหน่ง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตวีรชนผู้กล้าในสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved