ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ ออกให้ความช่วยเหลือวัดเกาะหลัก เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน และกำลังพล ๘ คน เข้าช่วยเหลือ ซึ่งดำเนินการแจกจ่ายน้ำรวมทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ ลิตร   ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved