วิสัยทัศน์ ภารกิจ

02 08 64 banner web

 

วิสัยทัศน์
เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศ ที่สามารถตอบสนองทุกภารกิจ

ภารกิจ
(อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒)
มีหน้าที่เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ