กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม
“จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งแนวส่งสายไฟฟ้าและการสื่อสารตลอดเส่นทางถนนสุขสมบูรณ์"
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ บุญมา นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งแนวส่งสายไฟฟ้าและการสื่อสารตลอดเส้นทางถนนสุขสมบูรณ์" เพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค  ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
 
23 10 63 1 8 resize     23 10 63 1 7 resize
 
23 10 63 1 9 resize     23 10 63 1 11 resize
 
23 10 63 1 12 resize     23 10 63 1 1 resize
 
23 10 63 1 2 resize     23 10 63 1 3 resize
 
23 10 63 1 4 resize     23 10 63 1 5 resize
 
23 10 63 1 6 resize     23 10 63 1 13 resize