กองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
“มีแล้วแบ่งปัน” มอบสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-๑๙

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๕ ร่วมมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากวิกฤตโควิด-๑๙ ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

03 06 64 1 1 resize     03 06 64 1 2 resize

03 06 64 1 4 resize     03 06 64 1 5 resize

03 06 64 1 6 resize     03 06 64 1 7 resize

03 06 64 1 8 resize     03 06 64 1 10 resize

03 06 64 1 9 resize     03 06 64 1 11 resize

03 06 64 1 12 resize     03 06 64 1 13 resize