กองบิน ๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง Engine Trend Monitoring (ETM)
นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ หัวหน้าคณะ Mobile Training Team ( MTT) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการเรื่อง Aircraft Reliability ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง Engine Trend Monitoring (ETM)และทำการ Workshop โดยมีข้าราชการแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค และข้าราชฝูง.๕๐๑ กองบิน ๕ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

23 12 63 1 1 resize     23 12 63 1 2 resize
 
23 12 63 1 4 resize     23 12 63 1 3 resize
 
23 12 63 1 5 resize     23 12 63 1 6 resize
 
23 12 63 1 7 resize     23 12 63 1 9 resize