เมตตาจารแผ่นชนวนมวลสารในการจัดสร้างพระพุทธนภพลพิทักษ์

คณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธนภพลพิทักษ์ ในโอกาสครบรอบ ๙๙ ปีแห่งการสถาปนา กองบิน ๕ ได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จฯ ๒ ท่าน แห่งวัดไตรมิตรวิทยาราม ได้แก่
๑. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
๒. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเมตตาจารแผ่นชนวนมวลสารในการจัดสร้างพระพุทธนภพลพิทักษ์
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

02 02 64 1 1 resize     02 02 64 1 2 resize

02 02 64 1 3 resize     02 02 64 1 4 resize

02 02 64 1 5 resize     02 02 64 1 6 resize

02 02 64 1 7 resize     02 02 64 1 8 resize