กองบิน ๕ จัดอบรมให้ความรู้วัคซีนป้องกันโควิด-๑๙

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกพลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ และนาวาอากาศเอกสามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการ กองบิน ๕ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการกองบิน ๕ รับฟังการบรรยายผ่านระบบ Video Conference โดยนาวาอากาศตรีหญิง บุษย์ฉัตร ลับไพรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕ เป็นผู้บรรยาย ในประเด็นเรื่อง ความสำคัญของฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่กำลังพลกองบิน ๕ เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕  โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕  โทร.๖๐๕๖๑

 

17 05 64 1 1 resize     17 05 64 1 2 resize

17 05 64 1 3 resize     17 05 64 1 4 resize

17 05 64 1 5 resize     17 05 64 1 6 resize

17 05 64 1 7 resize     17 05 64 1 8 resize

17 05 64 1 9 resize     17 05 64 1 10 resize

17 05 64 1 11 resize     17 05 64 1 12 resize