กองบิน ๕ รับฟังการบรรยายและร่วมหารืองานวิจัยเพื่อยกระดับความปลอดภัย
และส่งเสริมประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบผสมผสานในพื้นที่ระบบปิด ภายใต้วิถีใหม่หลัง โควิด-19

นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานอาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว กองบิน ๕ รับฟังการบรรยาย และร่วมหารืองานวิจัยกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อยกระดับความปลอดภัยและส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบผสมผสานในพื้นที่ระบบปิด ภายใต้วิถีใหม่หลัง โควิด-19 โดยการพัฒนาเครือข่ายและเเนวทางการจัดการความรู้สำหรับการยกระดับความปลอดภัยและส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวผสมผสานในพื้นที่ระบบปิดภายใต้วิถีใหม่ หลังโควิด-19 เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องปะการัง อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว (ฟ้าชมคลื่น)

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย   หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี   จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

10 06 64 1 1 resize     10 06 64 1 2 resize

10 06 64 1 3 resize     10 06 64 1 5 resize

10 06 64 1 4 resize     10 06 64 1 7 resize

10 06 64 1 6 resize     10 06 64 1 8 resize