พิมพ์
กองบิน ๕ จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ และทุนการศึกษากองบิน ๕ ประจำปี ๖๔

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ และทุนการศึกษากองบิน ๕ ประจำปี ๖๔ ให้แก่ผู้แทนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕ ทั้งนี้​ได้แบ่งประเภทของทุนการศึกษา​ออกเป็นทุนการศึกษากองทัพอากาศ จำนวน ๑๐๒ ทุน เป็นเงิน ๓๖๗,๕๐๐ บาท และทุนการศึกษากองบิน ๕ จำนวน ๙๒ ทุน เป็นเงิน ๓๐๓,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย ทุนการศึกษาผู้พิการ จำนวน ๔ ทุน , ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี จำนวน ๒๖ ทุน , ทุนการศึกษาประเภทสนับสนุนผู้ปฏิบัติราชการสนาม จำนวน ๑๐ ทุน , และทุนการศึกษาประเภทสนับสนุนการศึกษา จำนวน ๑๕๔ ทุน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ต่อไป​ในอนาคต โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕, เสนาธิการกองบิน ๕ , และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมพิธี ณ กองบังคับการกองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔


ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย   หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์  จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

14 06 64 2 1 resize     14 06 64 2 2 resize

14 06 64 2 3 resize     14 06 64 2 4 resize

14 06 64 2 5 resize     14 06 64 2 6 resize

14 06 64 2 7 resize     14 06 64 2 10 resize

14 06 64 2 11 resize     14 06 64 2 12 resize

14 06 64 2 13 resize     14 06 64 2 14 resize