กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ คณะพลังงานทอแทน ทอ. ด้านไบโอดีเซล

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ์ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ยรรยงค์ เนตรอัมพร ประธานอนุกรรมการพลังงานทอแทน ทอ. ด้านไบโอดีเซล และคณะตรวจเยี่ยม ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการพลังงานทดแทน ทอ. ด้านไบโอดีเซล และได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับ บน.๕ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฎิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตอบสนองต่อนโยบายพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 20 08 64 1 1 resize   20 08 64 1 2 resize

20 08 64 1 3 resize   20 08 64 1 13 resize

20 08 64 1 5 resizeื ื  20 08 64 1 6 resize

20 08 64 1 7 resize   20 08 64 1 8 resize

20 08 64 1 9 resize   20 08 64 1 10 resize

20 08 64 1 11 resize   20 08 64 1 12 resize