กองบิน ๕ ร่วมรับมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔
 

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ในโอกาสนี้มีข้าราชการสังกัดกองบิน ๕ ได้รับรางวัล คือ พันจ่าอากาศเอกพฤทธิ์ ประทุมมาศ เจ้าหน้าที่สันทัดงาน โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทที่ ๒ ครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการ กองทัพไทย เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย n  หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง  นกรป.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๒๑๕

03 09 64 1 2 resize   03 09 64 1 6 resize

03 09 64 1 5 resize   03 09 64 1 3 resize

03 09 64 1 1 resize   03 09 64 1 1 resize

03 09 64 1 7 resize   03 09 64 1 8 resize