กองบิน ๕ ร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริเชิงสร้างสรรค์ วิถีใหม่ ไร้ขยะ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี ธนดล วงศ์อักษร รองหัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กองบิน ๕ ร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริเชิงสร้างสรรค์ วิถีใหม่ ไร้ขยะ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริ และกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

03 08 65 2 5 resize   03 08 65 2 6 resize