โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก ประพันธ์ คงเปลี่ยน เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี โทร.๖๐๕๖๑
 

 04 03 63 2 1 resize     04 03 63 2 2 resize

04 03 63 2 3 resize     04 03 63 2 4 resize

04 03 63 2 5 resize     04 03 63 2 6 resize

04 03 63 2 7 resize     04 03 63 2 9 resize