กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ บุญมา ประจำกองบิน ๕ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายอุดม เพชรครุต ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
  
 
15 08 63 1 1 resize     15 08 63 1 2 resize
 
15 08 63 1 3 resize     15 08 63 1 4 resize
 
15 08 63 1 5 resize     15 08 63 1 6 resize
 
15 08 63 1 7 resize     15 08 63 1 8 resize
 
15 08 63 1 9 resize     15 08 63 1 10 resize