กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก สมบูรณ์ เพ็งสุข ประจำกองบิน ๕ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายอุดม เพชรครุต ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
  
 
17 08 63 1 1 resize     17 08 63 1 2 resize
 
17 08 63 1 3 resize     17 08 63 1 4 resize
 
17 08 63 1 5 resize     17 08 63 1 6 resize
 
17 08 63 1 7 resize     17 08 63 1 8 resize