กองบิน ๕ บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ รองผู้บังคับการ กองบิน ๕ เสนาธิการ กองบิน ๕ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี  วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย  หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๕ โทร.๖๐๒๑๕

 

21 07 64 1 5 resize     21 07 64 1 6 resize

21 07 64 1 7 resize     21 07 64 1 8 resize

21 07 64 1 1 resize     21 07 64 1 2 resize

21 07 64 1 3 resize     21 07 64 1 4 resize