ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารประจวบคีรีขันธ์ 
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑
 

 08 04 63 1 1 resize     08 04 63 1 2 resize

08 04 63 1 3 resize     08 04 63 1 4 resize

08 04 63 1 5 resize     08 04 63 1 6 resize

08 04 63 1 8 resize     08 04 63 1 10 resize