ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยยาง
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๕ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ๖,๐๐๐ลิตร จำนวน ๒ คัน เพื่อแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่หมู่ที่ ๓-๑๓ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๖๓ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๖๓ ณ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 22 04 63 1 2 resize     22 04 63 1 3 resize

22 04 63 1 4 resize     22 04 63 1 6 resize

22 04 63 1 5 resize     22 04 63 1 8 resize