กองบิน ๕ มอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย สำหรับนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย สำหรับนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน ๑๗ กล่อง ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายแพทย์ สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มารับบริการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓


ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

 กองบน 5 24 04 63 1 1 resize resize     กองบน 5 24 04 63 1 3 resize resize

กองบน 5 24 04 63 1 4 resize resize     กองบน 5 24 04 63 1 5 resize resize

กองบน 5 24 04 63 1 6 resize resize     กองบน 5 24 04 63 1 7 resize resize