ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๕ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ในพื้นที่หมู่ที่ ๓-๑๓  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ปฎิบัตงานให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวน ๗๖๘,๐๐๐ ลิตร โดยให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน เพื่อแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๖๓ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๖๓ ณ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
 
29 04 63 1 1 resize     29 04 63 1 3 resize
 
29 04 63 1 5 resize     29 04 63 1 6 resize
 
29 04 63 1 7 resize     29 04 63 1 8 resize
 
29 04 63 1 4 resize     29 04 63 1 9 resize