กองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือและให้บริการประชาชน
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณวรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ออกเยี่ยมเยียนและให้บริการประชาชน จัดให้มีการบริการที่เป็นการมุ่งเน้น ให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อาทิ
- การบริการตัดผมชาย – หญิง โดยไม่มีค่าบริการ
- การมอบเงินตามโครงการสงเคราะห์เด็ก ในครอบครัวยากจน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- การมอบถุงบรรเทาภาระค่าครองชีพ ให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด ๑๙
การจัดหน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจและหน้าที่ของกองบิน ๕ ตลอดจนภารกิจของกองทัพอากาศ
๒. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกองบิน ๕ และชุมชนในพื้นที่
๓. เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙
ณ วัดเกตุชยาราม ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕ โทร.๖๐๕๖๑

 
15 05 63 1 1 resize     15 05 63 1 2 resize
 
15 05 63 1 3 resize     15 05 63 1 4 resize
 
15 05 63 1 5 resize     15 05 63 1 6 resize
 
15 05 63 1 7 resize     15 05 63 1 8 resize

15 05 63 1 9 resize     15 05 63 1 10 resize

15 05 63 1 11 resize     15 05 63 1 14 resize

15 05 63 1 15 resize     15 05 63 1 16 resize

15 05 63 1 17 resize     15 05 63 1 18 resize

15 05 63 1 19 resize     15 05 63 1 20 resize