ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๕ และทหารกองประจำการ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง  ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย หมู่ที่ ๑ และหมู่ ๑๒  โดยให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน เพื่อแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค โดยมี นายชออม ทองเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมปฎิบัติการเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๖๓  ถึง ๓๐ มิถุนายน ๖๓ ณ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 
22 05 63 1 2 resize     22 05 63 1 3 resize
 
22 05 63 1 5 resize     22 05 63 1 6 resize
 
22 05 63 1 7 resize     22 05 63 1 8 resize
 
22 05 63 1 9 resize     22 05 63 1 10 resize

22 05 63 1 13 resize     22 05 63 1 14 resize