กองบิน ๕ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค
 

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ตำบลนาหูกวาง หมู่ที่ ๘ โดยให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน เพื่อแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ณ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

08 06 63 1 1 resize     08 06 63 1 2 resize
 
08 06 63 1 3 resize     08 06 63 1 4 resize
 
08 06 63 1 5 resize     08 06 63 1 6 resize
 
08 06 63 1 7 resize     08 06 63 1 8 resize
 
08 06 63 1 9 resize     08 06 63 1 10 resize