กองบิน ๕ ส่งมอบโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน ของกองทัพอากาศ
ให้กับ ๒ โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
 

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชนของกองทัพอากาศ ให้กับโรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๒ โรงเรียน ดังนี้
๑.โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทาสีรั้วกำแพง ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒.โครงการปรับปรุงหลังคา ณ โรงเรียนอุดมราชภักดี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมี นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย , โรงเรียนอุดมราชภักดี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓


ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

11 06 63 2 1 resize     11 06 63 2 2 resize
 
11 06 63 2 3 resize     11 06 63 2 4 resize
 
11 06 63 2 5 resize     11 06 63 2 6 resize
 
11 06 63 2 7 resize     11 06 63 2 8 resize
 
11 06 63 2 11 resize     11 06 63 2 12 resize
 
11 06 63 2 13 resize     11 06 63 2 14 resize
 
11 06 63 2 15 resize