ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บน.๕ พัฒนาโรงเรียนบ้านคลองวาฬ
 

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฯ ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย บน.๕ ประกอบด้วย ทหารกองประจำการ ๑๐ คน ออกปฎิบัติพัฒนาทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนบ้านคลองวาฬ ในโอกาสเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค covid -19 และลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้ ณ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 
 
07 06 63 1 1 resize     07 06 63 1 2 resize
 
07 06 63 1 3 resize     07 06 63 1 4 resize
 
07 06 63 1 5 resize     07 06 63 1 6 resize
 
07 06 63 1 7 resize     07 06 63 1 8 resize
 
07 06 63 1 9 resize     07 06 63 1 10 resize