ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕
สำรวจพื้นที่เตรียมการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับพลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสำรวจพื้นที่เตรียมการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย เพื่อเตรียมป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และการสำรวจพื้นที่ร่วมกัน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย โดยให้การสนับสนุนอากาศยาน ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และกำลังพล ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการเกิดอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, อำเภอทับสะแก, อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรเทาภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
  
 
15 10 63 1 1 resize     15 10 63 1 2 resize
 
15 10 63 1 3 resize     15 10 63 1 4 resize
 
15 10 63 1 5 resize     15 10 63 1 6 resize
 
15 10 63 1 7 resize     15 10 63 1 9 resize
 
15 10 63 1 10 resize     15 10 63 1 11 resize
 
15 10 63 1 12 resize     15 10 63 1 13 resize
 
15 10 63 1 14 resize     15 10 63 1 15 resize
 
15 10 63 1 16 resize     15 10 63 1 17 resize
 
15 10 63 1 19 resize     15 10 63 1 20 resize