กองบิน ๕ ตรวจสอบบ้านพักอาศัย เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม แก่ผู้ยากไร้ 
นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ ข้าราชการกองบิน ๕ ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบบ้านพักอาศัย เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ทดแทนบ้านหลังเก่าที่อยู่ในสภาพผุพัง ให้มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยดีขึ้น ให้แก่นายอภิเชษฐ์ แก้วรัก อายุ ๓๖ ปี และครอบครัว พื้นที่ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

17 11 63 1 1 resize     17 11 63 1 2 resize
 
17 11 63 1 3 resize     17 11 63 1 4 resize
 
17 11 63 1 5 resize     17 11 63 1 6 resize
 
17 11 63 1 7 resize     17 11 63 1 8 resize