กองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือและให้บริการประชาชน

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ออกเยี่ยมเยียนและให้บริการแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ทั้งในส่วนของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มาทำการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา และการป้องกันโรคโควิด-๑๙ กิจกรรมเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด ชุดยาสามัญประจำบ้าน อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ส่งมอบโครงการพัฒนา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่กองบิน ๕ ได้ดำเนินการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔


ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐

ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

23 03 64 2 1 resize     23 03 64 2 2 resize

23 03 64 2 3 resize     23 03 64 2 4 resize

23 03 64 2 5 resize     23 03 64 2 6 resize

23 03 64 2 7 resize     23 03 64 2 8 resize

23 03 64 2 9 resize     23 03 64 2 10 resize

23 03 64 2 11 resize     23 03 64 2 12 resize

23 03 64 2 13 resize     23 03 64 2 14 resize