กองบิน ๕ ส่งมอบโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ผู้เเทนกองทัพอากาศ พร้อมด้วยคุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ และนาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ จัดพิธีส่งมอบ “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ประจำปี ๒๕๖๔ โดยกองบิน ๕ ดำเนินการจัดสร้างถังบรรจุน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตน้ำสะอาด และจัดสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับประปาชุมชนเพื่อลดภาระค่ากระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน ทัังนี้กองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทเทลซันเทคโนโลยี(ประเทศไทย) ร่วมส่งมอบให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ชุมชนหมู่ที่ ๔ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

การจัดพิธีดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

26 08 64 1 1 resize   26 08 64 1 2 resize

26 08 64 1 3 resize   26 08 64 1 4 resize

26 08 64 1 5 resize   26 08 64 1 6 resize