ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕
ตรวจสอบความพร้อม และฝึกซ้อมการบังคับ ควบคุมเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความชำนาญให้กับเจ้าหน้า
และกำลังพลในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
 
 

นาวาอากาศเอกสามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕  นำกำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ฝึกซ้อมการบังคับควบคุมเรือ และฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางเรือ เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญ ในการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยและวาตภัยในช่วงฤดูฝนของทางภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ณ บ่อน้ำดิบ กองบิน ๕ เมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง  รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕  โทร.๖-๐๕๖๑

 

02 11 64 3 1 resize   02 11 64 3 2 resize

02 11 64 3 3 resize   02 11 64 3 4 resize

02 11 64 3 5 resize   02 11 64 3 7 resize

02 11 64 3 8 resize   02 11 64 3 9 resize