09 04 63 2 8 resize

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำผสมสารกำจัดเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ณ บริเวณสำนักสงฆ์ดอนเหียง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

ฉีดพ่นน้ำผสมสารกำจัดเชื้อโรค ณ บริเวณสำนักสงฆ์ดอนเหียง
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำผสมสารกำจัดเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ณ บริเวณสำนักสงฆ์ดอนเหียง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพและข่าว พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

09 04 63 2 2 resize 09 04 63 2 3 resize 09 04 63 2 4 resize
09 04 63 2 6 resize 09 04 63 2 7 resize 09 04 63 2 8 resize
09 04 63 2 9 resize 09 04 63 2 10 resize 09 04 63 2 11 resize