09 04 63 3 3 resize

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ นำข้าราชการกองบิน ๕ ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้นำชุมชน และประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์และแนวทางการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด ๑๙ พร้อมมอบถุงบรรเทาภาระค่าครองชีพ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ ณ ชุมชนบ้านหนองยายเอม หมู่ ๑๑ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

มอบถุงบรรเทาภาระค่าครองชีพ ณ ชุมชนบ้านหนองยายเอม
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ นำข้าราชการกองบิน ๕ ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้นำชุมชน และประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์และแนวทางการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด ๑๙ พร้อมมอบถุงบรรเทาภาระค่าครองชีพ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ ณ ชุมชนบ้านหนองยายเอม หมู่ ๑๑ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพและข่าว พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

09 04 63 3 1 resize 09 04 63 3 3 resize 09 04 63 3 12 resize
 09 04 63 3 7 resize  09 04 63 3 8 resize  09 04 63 3 10 resize
 09 04 63 3 14 resize  09 04 63 3 15 resize  09 04 63 3 6 resize