โครงการทำสัญญาและสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
นาวาอากาศเอก กิจจาพจน์ สุกเพชร เสนาธิการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการทำสัญญาและสาบานตนกำลังพลกองบิน ๕ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช  หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช น.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
 

10 03 63 1 1 resize     10 03 63 1 3 resize

10 03 63 1 6 resize     10 03 63 1 7 resize

10 03 63 1 8 resize     10 03 63 1 9 resize

10 03 63 1 11 resize     10 03 63 1 14 resize

10 03 63 1 16 resize