โครงการทำสัญญาและสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
นาวาอากาศเอก เสกสรร สายเพ็ชร์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการทำสัญญาและสาบานตนกำลังพลกองบิน ๕ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑
 

 21 02 63 1 2 resize     21 02 63 1 4 resize

21 02 63 1 6 resize     21 02 63 1 7 resize

21 02 63 1 11 resize     21 02 63 1 15 resize

21 02 63 1 17 resize     21 02 63 1 20 resize