ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย PPE
คุณวรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย PPE จำนวน ๒๒ ชุด ซึ่งได้รับมอบจาก ทันตแพทย์หญิง สลิลา ตรีกาลนนท์ และกลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดย คุณยุวดี สุทธิอรุณรัตน์ ส่งมอบแก่โรงพยาบาลกองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศตรี เตชิษฐ์ มีระเสน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กองบิน ๕ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ใช้งานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ โรงพยาบาลกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ โทร.๖๐๕๖๑
 
31 03 63 1 1 resize
 
31 03 63 1 2 resize    31 03 63 1 4 resize