กองบิน ๕ มอบเงิน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค
ตามโครงการ "แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ" ประจำปี ๒๕๖๓
 
คุณวรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณธนพร สายเพ็ชร์ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕  ม.ล.รวิวรวัฒนา วิทยาภรณ์ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕และคุณรัชนี อยู่วิทยา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้พิการทุพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นครอบครัวของข้าราชการ กองบิน ๕ ตามโครงการ "แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ" ของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวให้ดีขึ้น ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑
 
 
27 07 63 1 1 resize     27 07 63 1 2 resize
 
27 07 63 1 3 resize     27 07 63 1 4 resize
 
27 07 63 1 5 resize     27 07 63 1 6 resize
 
27 07 63 1 7 resize     27 07 63 1 8 resize