logo wingh 5

 

ติดต่อเข้าพื้นที่ช่วยเหลือ

สำนักงานผู้บังคับบัญชา กองบังคับการ กองบิน ๕โทร. ๐๓๒ ๖๑๑๐๑๗, ๓๑ ต่อ ๖๐๐๑๑,๖๐๐๑๒

 

แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕

หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลขโทร.๐๓๒ ๖๑๑๐๑๗, ๓๑ ต่อ ๖๐๒๐๒, ๖๐๒๑๕, ๐๘๙ ๑๒๗๘๗๙๖

ในเวลาราชการ