wing5 2019 35
กิจกรรมค่ายพักแรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคณะ
 

ที่พักเตียง 2 ชั้น
- ค่าที่พักสำหรับเด็กนักเรียน อ.1 - ม.6 หรือเทียบเท่า ราคา 80 บาท / คน / คืน    
- ค่าที่พักสำหรับนักศึกษา/ประชาชน ราคา 100 บาท / คน / คืน
- การเรียกเก็บค่าบำรุงที่พัก อาจารย์หรือผู้ควบคุมคณะนักเรียนคิดค่าบำรุงที่พักเท่ากับนักเรียน    
- การเรียกเก็บค่าบำรุงที่พัก กรณีทางโรงเรียนนำเต็นท์มากางพัก ต้องนอนในอาคารจนเต็มก่อนจึงอนุญาตให้กางเต็นท์ได้ และคิดค่าบำรุง 30 บาท / คน / คืน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่)
wing5 2019 36 wing5 2019 51 wing5 2019 37
 
 
อาคารห้องน้ำ  ห้องอาบน้ำ
แบ่งเป็น ชาย 1 อาคาร และหญิง 1 อาคาร
wing5 2019 39 wing5 2019 41 wing5 2019 40
 
 
ลานกิจกรรมในอาคาร  ลานกิจกรรมหน้าเสาธง  และสถานที่จัดเลี้ยงอาหาร
wing5 2019 59 wing5 2019 56 wing5 2019 57
 
 
กิจกรรมกระโดดหอสูง 34 ฟุต
wing5 2019 49 wing5 2019 50 wing5 2019 48
 
 
สนามทดสอบกำลังใจ
wing5 2019 47 wing5 2019 45 wing5 2019 46
 
 
หลากหลายกิจกรรม เพื่อสร้างความสามาคคี และเสริมสร้างจิตใจ
wing5 2019 52 wing5 2019 53 wing5 2019 58
wing5 2019 55 wing5 2019 54 wing5 2019 60