ค่าพักแรม กองบิน 5      

ติดต่อเจ้าหน้าที่  โทร. ๐๙๒-๔๑๓๓๑๔๒ , ๐๓๒ ๖๑๑๕๘๗ ต่อ ๖๐๘๔๙

คายพกแรม กองบน 5 07 10 63 qr code